Shinobu Hashimoto Escritor

Shinobu Hashimoto
Seguir

Shinobu Hashimoto Escritor

Fecha de Nacimiento
Película mejor calificada
100%   Los Siete Samurais (1956)
Película peor calificada
63%   Los Siete Magníficos (2016)